• img01
  • img01
  • img02
 


ความเป็นลาซาล
 
ตารางปฏิทินกิจกรรม
       
วันที่ กิจกรรม
24 กรกฎาคม 2563 วันภาษาไทย
27 กรกฎาคม 2563 หยุดชดเชย
28 กรกฎาคม 2563 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
6 สิงหาคม 2563 วันไหว้ครู
11 สิงหาคม 2563 งานวันแม่
12 สิงหาคม 2563 หยุดวันแม่แห่่งชาติ
18 สิงหาคม 2563 งานวันวิทยาศาสตร์

21 สิงหาคม 2563

ค่ายคุณธรรม ป.1 - ม.6
   
   
   
อธิการโรงเรียน
 

คณะลาซาลก่อตั้งขึ้นโดย
ท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ท่านเกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1651
ณ เมืองรีมส์ ประเทศฝรั่งเศส
รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
วันที่ 7 เมษายน1678
ท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของ....อ่านต่อ

   
   
   
   
   
   
   
เครือลาซาล
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มาดาพิทักษ์)
โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
โรงเรียนลาซาลสังขละบุรี
Lasalllian East Asia District
Lasalle.org
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม:::::::::  
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2563
 
โรงเรียลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ขอขอบคุณชมรมกำนัน ผู้ใหญ่
ตำบลจันทนิมิต
ที่ได้มอบเจลแอลกอฮอล์
จำนวน 300 ขวด
เพื่อใช้สำหรับป้องการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19)
 
รับการตรวจเยียมจากคุณประภา วัฒนชีพ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
คุณสมจิต ยาใจ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
พร้อมเจ้าหน้าที่ในการเตรียมพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
 
ประชาสัมพันธ์::::::::::
 
ประกาศ
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)
    ประกาศจาก สำนักคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)


     ประกาศจาก กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
   
 
รายชื่อนักเรียนที่ได้ระคะแนน 85% ขึ้นไป
ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกรดเฉลี่ย 3.80 -4.00
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 
แบบประเมินโรคซึมเศร้า
 


           โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
        ส่งเสริมการสอนที่ยอดเยี่ยม มุ่งมั่นเรียนรู้ และ
              การจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ 5G

 

        


          MEET YOUR NEW LA SALLE BROTHERS
                   We are fostering excellent teaching
           committed learning and effective management.
   
   
อ่านข่าวประจำวัน หน่วยงานราชการ ความเป็นลาซาล การศึกษา/ความรู้
ไทยรัฐ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ประวัตินักบุญผู้ก่อตั้งคณะภราดาลาซาล ห้องสมุดดิจิทัล  
ข่าวสด กระทรวงศึกษาธิการ จิตตารมณ์คณะลาซาล สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
Bangkok post สำนักงาน สพฐ. บทภาวนาก่อนเรียน โทรทัศน์ครู Thai Teachers TV
ผู้จัดการ สำนักงาน สช. อาลัยรัก....อธิการโจ ครูบ้านนอกดอทคอม
สยามธุรกิจ สำนักงานฯ สภาการศึกษา   วิชาการ.คอม
  สำนักงานคุรุสภา เกร็ดความรู้ ราชบัณฑิตยสถาน
คาทอลิก สำนักงาน ก.ค.ศ. จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ TO BE NUMBER ONE
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ สำนักงาน สมศ. เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
สังฆมณฑลจันทบุรี สำนักงาน สกสค. การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive ห้องสมุดงานวิจัยออนไลน์
สังฆมณฑลนครสวรรค์ สำนักงานฯ การอุดมศึกษา วิธีใช้คอมพิวเตอร์ เงินทอง ของมีค่า
สภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย)     ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
รายการพระเจ้าสถิตกับเรา      
านแพร่ธรรมของสันตะสำนัก      
คำสอนดีดี.คอม      
อุดมศานต์