ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

"ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา(มธ 25:40 )

“การมีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคน แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ 3 ข้อนี้ จะต้องไม่ลืมว่า วินัย สามัคคี และหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่า ๆ กัน ทั้ง 2 ทาง เพราะฉะนั้น เมื่อจะอบรม จำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่า เป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือ ปราศจากโทษ เป็นประโยชน์ เป็นธรรม” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สารสนเทศโรงเรียน
อนุบาลลาซาลจันทบุรี
กิจกรรมในรั้วโรงเรียน
วารสารลาซาล
วารสารลาซาล เล่ม 108
วารสารลาซาล เล่ม 109
วารสารลาซาล เล่ม 110
วารสารลาซาล เล่ม 111
วารสารลาซาล เล่ม 112
บทเรียนออนไลน์
มหาวิทยาลัย
อ่านข่าวประจำวัน

เกร็ดความรู้
จังหวัดจันทบุรีมีกี่อำเภอ
เรียนภาษาอังกฤษง่าย ๆ
การป้องกันไวรัสจาก Flash Drive
วิธีใช้คอมพิวเตอร์
รอบรู้รอบตัว
 
ห้องสมุดมีชีวิต
ก่อกองทราย
เราหลงลืออะไรบางอย่าง
ราชวงศ์ถังและความรุ่งโรจน์แห่งเอเชียตะวันออก
ลูกอีสาน
แบบเรียนภาษาจีนกลางสมัยใหม่
บรรยากาศในโรงเรียน
 
 

เรื่องเด่น

 
O-NET สทศ
 
GAT/PAT สทศ

ประชาคมอาเซียนคืออะไร

ประชาสัมพันธ์...ลาซาล


ประมวลภาพ...กิจกรรมลาซาล
คณะครูคาทอลิกร่วมกันเดินรูป 15 ภาค คณะครูคาทอลิกร่วมกันเดินรูป 14 ภาค
ตามมรรคาศักดิ์สิทธิ์
เพื่อรำพึงถึงพระมหาทรมานอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสตเจ้า
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 เมษายน 2557
พิธีขูชาขอบพระคุณ ระลึกถึงการจากไปครบรอบ 8 ปี พิธีบูชาขอบพระคุณ ระลึกถึงการจากไปครบ 8 ปี
ของภราดาโจเซฟ แมตรส์ มาร์แซล
ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 เมษายน 2557
ประกาศผลสอบนักเรียน และจำหน่ายชุดนักเรียน ประกาศผลสอบนักเรียน และจำหน่ายชุดนักเรียน
ณ ลานสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 31 มีนาคม 2557
โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี
"การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชัภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร"
ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2557
และระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2557
ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
ณ ภูตะวัน จ.นครราชสีมา
วันที่ 14-16 มีนาคม 2557
การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2557
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี
วันที่ 12 มีนาคม 2557
นักเรียนชั้น ม.6 ตรวจ GPA นักเรียนชั้น ม.6 ตรวจ GPA
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 7 มีนาคม 2557
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 งานปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2556
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 7 มีนาคม 2557
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2556
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 7 มีนาคม 2557
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2556
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 7 มีนาคม 2557
ครูดีในดวงใจ

ขอแสดงความยินดี...


คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จำนวน 25 คน ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2557

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูนพมาศ วิสพันธ์
ได้รับรางวัลลูกกตัญญู ระดับวัด
เนื่องในวันครอบครัว ประจำปี 2013
ณ อาสนวิหารพระนางมารีปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 14 เมษายน 2556

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูปรารถนา ศรีวิศาลศักดิ์
โล่ประกาศเกียรติคุณจิตอาสา
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
วันที่ 19-21 ธันวาคม 2555

ขอแสดงความยินดี...

คุณครูอันเร ไชยเผือก
ได้รับรางวัลครูคำสอนปฏิบัติงานครบ 25 ปี
จาก พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
พระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี
วันที่ 19 ตุลาคม 2555

ขอแสดงความยินดี..

คุณครูสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี"
ประจำปี 2554 จังหวัดจันทบุรี
ณ ห้องประชุม ไบเทคบางนา
วันที่ 6 สิงหาคม 2555

ขอแสดงความยินดี...


คุณครูที่ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูสอนดี"
พุทธศักราช 2554 จังหวัดจันทบุรี
โดย นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร
ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 4 กรกฎาคม 2555

บันทึกเทปรายการ ฟ้าปกดิน
ครูผู้สร้าง ตอน ครูผู้สร้างหัวใจรักษ์ท้องถิ่น
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11
วันที่ 17 มิถุนายน 2555

ชมวีดีโอจาก

บันทึกเทปรายการ ฟ้าปกดิน
 
คนเก่งลาซาล

ขอแสดงความยินดี.....

นางสาวชวาลา ศุภพิทักษ์ไพบูลย์ (15661)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ได้โควต้า เข้าศึกษาต่อ ม.บูรพา
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
สาขาการโรงแรม

 

ขอแสดงความยินดี.....

นางสาวอัจฉรา หงษ์วิเศษ (15864)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ได้โควต้า เข้าศึกษาต่อ ม.บูรพา
คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สาขาบริหารธุรกิจทั่วไป

ขอยกย่องช่นชม

นักเรียนที่มีความประพฤติดีเด่น 
ด้านความซื่อสัตย์และนำส่งคืนเจ้าของ
ปีการศึกษา 2556

ขอแสดงความยินดี.....

เด็กหญิงวรพร เอี่ยวชู
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (ระดับประถมศึกษาตอนต้น)
การแข่งขันภาพระบายสี งานป้อมไพรีพินาศรำลึก
หัวข้อ"รำลึก 3 กษัตรา นำธารฯพระกรุณา สู่แหลมสิงห์ ณ ปัจจุบัน"
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

ขอแสดงความยินดี.....

เด็กชายเจษฎา บุญยะศักดิ์
ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับประถมศึกษาตอนต้น)
การแข่งขันภาพระบายสี งานป้อมไพรีพินาศรำลึก
หัวข้อ"รำลึก 3 กษัตรา นำธารฯพระกรุณา สู่แหลมสิงห์ ณ ปัจจุบัน"
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

ขอแสดงความยินดี.....

เด็กชายชนวีร์ บัวเกิด
ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย)
การแข่งขันภาพระบายสี งานป้อมไพรีพินาศรำลึก
หัวข้อ"รำลึก 3 กษัตรา นำธารฯพระกรุณา สู่แหลมสิงห์ ณ ปัจจุบัน"
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

ขอแสดงความยินดี.....

เด็กหญิงปุณณดา รักร่วม
ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย)
การแข่งขันภาพระบายสี งานป้อมไพรีพินาศรำลึก
หัวข้อ"รำลึก 3 กษัตรา นำธารฯพระกรุณา สู่แหลมสิงห์ ณ ปัจจุบัน"
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

ขอแสดงความยินดี.....

เด็กชายธีรภัทร ศรีประเสริฐ
ได้รับรางวัลชมเชย (ระดับประถมศึกษาตอนปลาย)
การแข่งขันภาพระบายสี งานป้อมไพรีพินาศรำลึก
หัวข้อ "รำลึก 3 กษัตรา นำธารฯพระกรุณา สู่แหลมสิงห์ ณ ปัจจุบัน"
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

ขอแสดงความยินดี.....

เด็กหญิงชุติมา สุขสมพร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
การแข่งขันภาพระบายสี งานป้อมไพรีพินาศรำลึก
หัวข้อ"รำลึก 3 กษัตรา นำธารฯพระกรุณา สู่แหลมสิงห์ ณ ปัจจุบัน"
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

ขอแสดงความยินดี.....

เด็กหญิงสุทธิรา ดีกาเซ็ม
ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 ระดับประเทศ(อันดับ 6 ของจังหวัด)
โครงการตอบปัญหาธรรมมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 32
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

ขอแสดงความยินดี.....

เด็กหญิงปุณณดา รักร่วม
ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 ระดับประเทศ(อันดับ 8 ของจังหวัด)
โครงการตอบปัญหาธรรมมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 32
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

ขอแสดงความยินดี.....

เด็กหญิงจินดาพร สุธรรม
ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 ระดับประเทศ(อันดับ 12 ของจังหวัด)
โครงการตอบปัญหาธรรมมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 32
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

ขอแสดงความยินดี.....

เด็กหญิงอชิรญาณ์ พงษ์เจริญ
ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 ระดับประเทศ(อันดับ 16 ของจังหวัด)
โครงการตอบปัญหาธรรมมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 32
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

ขอแสดงความยินดี.....

เด็กหญิงพรนัชชา เกิดพุ่มนาค
ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 ระดับประเทศ(อันดับ 16 ของจังหวัด)
โครงการตอบปัญหาธรรมมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 32
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

ขอแสดงความยินดี.....

เด็กชายรัตนพล อ่อนสี
ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 1 ระดับประเทศ(อันดับ 5 ของจังหวัด)
โครงการตอบปัญหาธรรมมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 32
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

ขอแสดงความยินดี.....

เด็กหญิงสุพรรษา อุทัยรัศมี
ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 1 ระดับประเทศ(อันดับ 5 ของจังหวัด)
โครงการตอบปัญหาธรรมมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 32
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

สุขสันต์วันเกิดคุณครู

คุณครูวรรวิภา
บุญมา

2 เม.ย.

คุณครูชาลิดา
เห็ดตุม

2 เม.ย.

คุณครูพยอม
กฤษณะโยธิน

3 เม.ย.

คุณครูสุภาพร
บัวเกิด

7 เม.ย.

คุณครูมารยาท
อานามนารถ

14 เม.ย.

ฺBr.Joseph Dat

17 เม.ย.

คุณครูสำรวม
ไชยเผือก

21 เม.ย.

คุณครูนารี
ทิมอ่อง

28 เม.ย.

คุณครูจิรนันท์
กองจินดา

29 เม.ย.


      ปฏิทินกิจกรรม
Next>>
อา
จ.

พ.
พฤ.
ศ.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

5 เม.ย. สอบวัดความรู้ นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2557
6 เม.ย. วันจักรี
7-8 เม.ย. มอบตัว นร.ใหม่ ปีการศึกษา 2557
10 เม.ย. มิสซาปิดภาคเรียนฤดูร้อนและครบรอบการจากไปภราดาโจเซฟ แมรตส์
13-15 เม.ย. วันสงกรานต์
17-18 เม.ย. สอบภาคฤดูร้อน
20 เม.ย. กิจกรรมวันสูงอายุ ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
24 เม.ย. ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557
26-29 เม.ย. สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557

เทศกาลสำคัญ
วันฉัตรมงคล  5 พฤษภาคม 2557

รู้ทันโรค

ความเป็นลาซาล
Institute of the Brother of the Christian Schools
Pacific Asia Regional Conference
Lasallian East Asia District
ระลึกถึง...อธิการโยเซฟ วันคอย
เครือข่ายลาซาล
APLYC9
หน่วยงานราชการ
สำนักงาน สพฐ.
สำนักงาน สช.
การศึกษา/ความรู้
ประชาคมอาเซียน
โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง
คาทอลิก
ภาพกิจกรรม
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
เว็บ TO BE LA SALLE
บทเรียนออนไลน์