ls59-159

พิธีมอบประกาศนียบัตร "งานบัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 6 มีนาคม 2560