1

of 2

ls59-161

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนทองแสนขันวิทยา การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 9 มีนาคม 2560