2

of 2

 

ls59-161

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนทองแสนขันวิทยา การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 9 มีนาคม 2560