ls54-002

การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 ณ ลานลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)