ls54-010

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) จัดวันแชลเลนจ์เดย์ เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ณ ลานลาซาลสเตเดียม วันที่ 26 พฤษภาคม 2554