ls54-011

ขอแสดงความยินดีกับ... นางสาววลีรัตน์ มิ่งศูนย์ นักเรียนแกนนำการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ได้รับทุนการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2554