ls015_01

นิทรรศการนำเสนอผลงาน "การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา" ของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2554