ls54-015_02

ขอแสดงความยินดี...โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และคณะภราดา ผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมตลาดนัดความรู้ "เครือข่ายเรียนรู้สู่ความพอเพียง" ครั้งที่ 3 ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยหลัก "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ วันที่ 27 พฤษภาคม 2554