ls54-016

คณะภราดา ผู้บริหาร และครู ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำงานเป็นทีม หลักสูตร 2 (ทีมงานครูมืออาชีพ)" ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2554