ls54-018

ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกแก่สมาชิก เพื่อสร้างความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ ตามคำขวัญที่ว่า "พิทักษ์สิทธิตามกฏหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่" วันที่ 31 พฤษภาคม 2554