ls54-044

กองลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การลูกเสือไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี วันที่ 1 กรกฎาคม 2554