1

of 2

ls54-046

คณะภราดา ครูและนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำเดือนกรกฎาคม โดย คุณพ่อพูนพงษ์ คูนา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 1 กรกฎาคม 2554