ls54-049

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเอกชน จังหวัดจันทบุรี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2554