ls54-050-01

ขอแสดงความยินดี... นางสาววลีรัตน์ มิ่งศูนย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 11 กรกฎาคม 2554