1

of 2

ls54-050-02

ขอแสดงความยินดี... โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ได้รับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่2 ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 11 กรกฎาคม 2554