ls54-051

คณะผู้บริหาร โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามประเมินผลสถานศึกษาพอเพียง รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2554