ls54-054

หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดจันทบุรี จัดการอบรมโครงการ "สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์" แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมอาคารมารดาพิทักษ์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 12 กรกฎาคม 2554