ls54-061

คณะศึกษาดูงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) จากโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2554