ls54-065

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพศศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน รัก...ใคร่เรียนรู้ แก่นักเรียนแกนนำชั้นมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 26กรกฎาคม 2554