1

of 3

ls54-095

คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมงานกีฬาสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี "รวมพลัง สช.จันท์ รวมใจรักพ่อหลวง" วันที่ 10-11 กันยายน 2554