1

of 4

ls54-098

ขอแสดงความยินดี... โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน นำเสนอผลงานนวัตกรรมสถานศึกษา ด้านจิตวิทยา เรื่อง "คนเอาถ่านกับ 3ต." ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 13-15 กันยายน 2554