1

of 2

ls54-108

ขอแสดงความยินดี... นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงการจุดประกายฝัน แบ่งปันน้องผู้ด้อยโอกาส เรื่อง จุดประกายฝันแด่ผู้ด้อยโอกาส ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรี เขต ๑ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔