1

of 2

ls54-166 03

ขอแสดงความยินดี... คุณครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีและครูดีเด่น ประจำปี 2554 โดย นายสมชาย จิตรเนื่อง ผอ.สพป.จบ.1 เป็นประธานมอบรางวัล ในงานวันครู ประจำปี 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี วันที่ 16 มกราคม 2555