ls55-117

อบรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ภายใต้โครงการทุนครูสอนดี ณ ห้องประชุม อาคารมารดาพิทักษ์ วันที่ 3 มกราคม 2555