ls57-068

ขอแสดงความยินดี... นางสาววชิราภรณ์ แสงพลอย ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2557 จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2557