ls57-095

"คัดสรรอัญมณี เวทีภูมิภาค" เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557