ls57-100

โครงการทุนมูลนิธิโรตารี หลักสูตรการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทาง ภาษา ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

Photo album created with jAlbum 9 and PhotoBox | Skin sponsor: Mr Green Casino.