ls58-046-00

ค่ายแสวงหา ครั้งที่ 19 "เรียนรู้ เข้าใจ สัมผัส ความรักของพระคริสต์" ณ อาคารสุวรรณศรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฏาคม 2558