LS58-052-00

การอบรมชิงปฏิบัติการ แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ภาคกลาง ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2558