ls58-069

นางสาวสุพัตรา หมื่นทอง รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 5 ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วันที่ 3 กันยายน 2558