"ค่ายบูรณาการวิชาการ "อาเซียนศึกษา" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 4 สิงหาคม 2559"