ls59-065

ค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษา "โรงเรียนของฉันลาซาลจันท์" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 26 สิงหาคม 2559