1

of 2

ls60-001

วันที่ 1 ของการอบรมครูด้วยระบบทางไกล (STEM EDUCATION)โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19-21 เมษายน 2560 ณ ศูนย์อบรม สช.18 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)