ls60-002

คณะภราดาลาซาล เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน เรียนรู้การบริหารงานโรงเรียนและการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 20 เมษายน 2560