ls60-003

อบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE วันที่ 27 เมษายน 2560 นางจินนารี ธนพรภิบาลชน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE สถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ กรอบแนวคิดการดำเนินงานการจัดตั้งชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โดยวิทยากรอาจารย์สมจิตร์ ขุนจันทึก และคณะนักเรียนจากโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)