ls60-005

อบรมการศึกษาไทย 4.0 ในบริบทการจัดการศึกษาแบบลาซาล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560