ls60-007

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดย อธิการชัยพร กิจมงคล ณ หัองประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 13 พฤษภาคม 2560