ls60-024

ค่ายผู้นำ Y.C.S. สัมผัสชีวิตเรื่อง “รักพ่อ เดินตามพ่อ” ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน ค.ศ. 2017