ls60-029

วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 "สุนทรภู่ ครูกวี ศรีรัตนโกสินทร์" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560