ls60-032

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 27 มิถุนายน 2560