ls60-033

คณะครูแกนนำเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการวิเคราะห์หลัก ปศพพ. สู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาโครงการขับเคลื่อนหลัก ปศพพ.สู่สถานศึกษา(ระยะที่ 2 พ.ศ.2560) รุ่นที่ 3โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการวันที่ 23-25 มิถุนายน พ.ศ.2560ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร