ls60-040

แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมนำเสนอผลงานโครงรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม ฮอล์ 9 จ.นนทบุรี วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560