ls60-042

อบรมวิธีการสอนอย่างไรให้ศิษย์มีความสุขโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 22 กรกฎาคม 2560