ls60-043

โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง1(บุรวิทยาคาร) จ.จันทบุรี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 25 กรกฎาคม 2560