ls60-048

งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560 "สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560