ls60-061

ค่ายบูรณาการวิชาการ "ตามรอยพ่อ ก่อเกิดความดี มีคุณธรรม" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 1 กันยายน 2560