ls60-067

ยินดีต้อนรับ...คณะศึกษาดูงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)วันที่ 13 กันยายน 2560