ls60-079

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) แต่ละแผนการเรียนตรวจ GPA 5 ภาคเรียน ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)