ls60-087

คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560